Παράδοση

Φωτογραφίζωντας ρόκες και δοχεία στο μουσείο.